Site map  |  Disclamer  |  Contact |Wat wij u bieden!
 • Bouwvergunning
 • Artikel 19 procedure
 • Bestemmingsplan
 • Bouwaanvraag
 • Foto's van projecten


  Recent werk
 • vraag online offerte

     
                     
   
       Artikel 19 procedure


  Vanaf 3 april 2000 is de nieuwe artikel 19-procedure in werking getreden. De 'oude' vrijstellingsprocedure is nu omgevormd tot een zelfstandige projectprodecure, waarbij de koppeling met het bestemmingsplan is losgelaten.


  Voor het verlenen van vrijstelling is -mits het bestemmingsplan niet ouder is dan 10 jaar - geen voorbereidingsbesluit of een ontwerp-bestemmingsplan meer noodzakelijk. Ook het in de jurisprudentie ontwikkelde urgentievereiste is hierbij niet meer van toepassing.

  Voor de realisering van een project kan de gemeenteraad (en in een aantal gevallen het college van burgemeester en wethouders) vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een "goede ruimtelijke onderbouwing". Onder een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bij voorkeur een gemeentelijk of intergemeentelijk structuurplan verstaan. Is deze niet voorhanden, dan moet in ieder geval worden ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan of er moet worden gemotiveerd waarom het te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.

  In de oude artikel 19 regeling lag de bevoegdheid voor het verlenen van vrijstelling vooral bij het college van burgemeester en wethouders. Wel kon de raad deze bevoegdheid naar zich toetrekken wanneer tenminste 1/5 deel van de raadsleden daartoe de wens te kennen gaf.
  Het nieuwe artikel 19 zet de bevoegdheid van de gemeenteraad voorop. De raad kan echter zijn vrijstellingsbevoegdheid delegeren aan het college van B en W. In de praktijk zal hiervan naar verwachting veelvuldig gebruik worden gemaakt. Daarnaast geeft artikel 19 het college van B en W de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen voor door Gedeputeerde Staten aan te wijzen categorieën van gevallen en voor zogenoemde planologische kruimelgevallen.

  De eerdergenoemde koppeling met het bestemmingsplan is echter niet geheel losgelaten. Wanneer namelijk het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, kan de vrijstellingsprocedure niet worden gevolgd, tenzij er een voorbereidingsbesluit geldt of een ontwerpplan ter inzage is gelegd


  Bouwvergunning


  In de Woningwet zijn de belangrijkste regels voor de aanvraag, verlening en weigering van bouwvergunningen te vinden. Zo is in artikel 40 bepaald, dat het verboden is te bouwen zonder of in afwijking van vergunning van burgemeester en wethouders.
  Op deze hoofdregel is in deze wet een uitzonderingscategorie genoemd, te weten de vergunningsvrije bouwwerken (o.a. dakkapellen van geringe omvang, aan- en bijgebouwen van beperkte omvang, kleine open overkappingen, laag tuinmeubilair, een schutting).

  Dus een bouwvergunning is vereist voor 'bouwen'. In de Woningwet wordt onder bouwen verstaan: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouw-werk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.

  Het begrip bouwwerk is daarbij cruciaal. Hoewel de Woningwet geen definitie geeft van het begrip bouwwerk wordt in de jurisprudentie aangesloten bij de definitie die de Modelbouwverordening geeft: "elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren".

  Verder zijn er twee soorten bouwwerken, te weten gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde. In artikel 1 van de Woningwet wordt een gebouw omschreven als elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Voorbeelden van gebouwen zijn woningen, schuren, kantoren, carports en constructies met meer dan twee wanden. De bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn de categorie bouwwerken die niet onder de definitie van gebouwen valt. Voorbeelden daarvan zijn een vlaggenmast, standbeeld of een afdak met slechts één muur.

  naar boven

   
       
     
      Teeninga Bouw en Onderhoud | Westrupstraat 12 | 9402 HH ASSEN
  Tel.: 0592 - 350 109 | Mob: 06-30 91 30 30
  K.v.K. 01148367 | BTW nr NL108196112B01